Program rabatowy dla Klientów sklepu Befsztyk i Befsztyk.pl

Rozpoczęcie programu: 2014-10-20

Opis

Drogi Kliencie sklepu Befsztyk i Befsztyk.pl,

chcemy Ci podziękować za to, że nas regularnie odwiedzasz. Teraz masz możliwość otrzymania Karty Stałego Klienta. Nasz program rabatowy, do którego w ten sposób przystąpisz, pozwoli Ci otrzymywać od nas podarunki w postaci bonów towarowych za sumowane kwoty dokonanych u nas zakupów.

Zwróć uwagę, że im dłużej zbierasz punkty, tym wartościowszy procentowo w stosunku do wydanych pieniędzy otrzymasz bon towarowy.

Punkty za dokonane zakupy są ważne przez 12 miesięcy. Bon towarowy należy zrealizować w ciągu 30 dni od jego otrzymania.

System rabatowy działa zarówno dla Klientów sklepu stacjonarnego, jak i internetowego.

Zapraszamy!

JAK PRZYSTĄPIĆ I KORZYSTAĆ Z PROGRAMU

1. Klienci sklepu stacjonarnego karty mogą odebrać w sklepie po wypełnieniu na miejscu formularza zgłoszeniowego.

Klienci sklepu internetowego zainteresowani otrzymaniem Karty Stałego Klienta proszeni są o wspomnienie o tym w komentarzu do zamówienia.

2. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego lub po złożeniu prośby w komentarzu do zamówienia internetowego w ciągu 7 dni umieścimy Twoje dane w naszym systemie lojalnościowym. Jeśli otrzymałaś/eś już Kartę Stałego Klienta, aby móc zacząć zbierać punkty musisz już tylko aktywować konto.

3. Klienci stacjonarni proszeni są o okazywanie karty przy każdych zakupach. Klientów internetowych prosimy o każdorazowe odhaczenie odpowiedniego checkboxa PROGRAM LOJALNOŚCIOWY - JESTEM CZŁONKIEM przy finalizowaniu zamówienia.


Zasady programu

Opis reguły - za każde wydane 1 PLN otrzymasz 1 pkt.

Nagrody

Bon towarowy o wartości 20 zł

700
pkt

[Opis nagrody]

Bon towarowy o wartości 60 zł

1500
pkt

[Opis nagrody]

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA KLIENTÓW SKLEPU BEFSZTYK I BEFSZTYK.PL


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu lojalnościowego i określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, a także obowiązki Organizatora.

2.     Organizatorem programu jest BEFSZTYK Sklep wędliniarsko-mięsny, ul. Puławska 176/178, 02-715 Warszawa, NIP: 521-111-35-54, REGON: 012650326

3.     Program lojalnościowy skierowany jest do klientów sklepu stacjonarnego BEFSZTYK i internetowego BEFSZTYK.PL

4.     W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty na swoim koncie. Zgromadzone punkty można wymienić na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie.

5.     Celem prowadzenia programu lojalnościowe jest zwiększenie sprzedaży firmy Organizatora.

6.     Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.

7.     Prawo do korzystania z konta a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

8.     Informacja o terminie zakończenia Programu zostanie zamieszczona na stronie www.befsztyk.pl z miesięcznym wyprzedzeniem.

9.     W przypadku zakończenia Programu punkty mogą zostać wymienione na nagrody w terminie 30 dni od dnia zakończenia programu. Po tym terminie punkty zostają anulowane.


§2. DEFINICJE

1.     Program lojalnościowy- program pozwalający Uczestnikom na gromadzenie punktów na swoim koncie oraz dający możliwość wymiany punktów na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym regulaminie.

2.     Klient – osoba dokonująca zakupów w sklepie stacjonarnym BEFSZTYK i internetowym BEFSZTYK.PL

3.     Organizator - BEFSZTYK Sklep wędliniarsko-mięsny, ul. Puławska 176/178, 02-715 Warszawa, NIP: 521-111-35-54, REGON: 012650326

4.     Punkty- punkty przyznawane na zasadach określonych w §5 niniejszego Regulaminu.

5.     Formularz zgłoszeniowy- formularz znajdujący się na stronie www.program.befsztyk.pl , prawidłowe uzupełnienie formularza oznacza aktywację konta oraz wyrażenie zgody na uczestnictwo w Programie.

6.     Uczestnik programu- Klient, który prawidłowo uzupełniła formularz zgłoszeniowy.

7.     Katalog nagród- katalog nagród przyznawany w zamian za zdobyte punkty na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, dostępny na stronie www.program.befsztyk.pl  

§3. UCZESTNICTWO

1.     Uczestnikiem programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów u Organizatora oraz  spełniająca przesłanki uczestnictwa w Programie wskazane w Regulaminie.

2.     Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.

3.     Z chwilą wypełnia formularza online na stronie www.program.befsztyk.pl klient dokonuje aktywacji swego konta i staje się Uczestnikiem Programu.

4.     Prawidłowe wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza w uzasadnionych przypadkach, tj.: w przypadku podania przez Klienta niekompletnych lub nieczytelnych danych osobowych,  braku podpisu.

5.     Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.

§4. SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

1.     Punkty przyznawane są w następujący sposób: za każde wydane 1 PLN w sklepie Organizatora Klient otrzymuje 1 punkt.

2.     Punkty przyznawane są  od momentu zarejestrowania się w programie.

3.     W przypadku zwrotu towaru, za zakup którego przyznano punkty, punkty za ten konkretny zakup zostaną anulowane. W przypadku wymiany towaru na inny towar punkty pozostaną bez zmian.

4.     Przyznane i zgromadzone punkty są ważne przez okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem par. 1 ust. 8 i 9. W tym czasie powinny zostać wykorzystane na nagrody – bony towarowe -lub zostaną anulowane.


§5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

1.     Klient może punkty zgormadzone na swoim koncie wymienić na nagrody. Katalog nagród znajduje się na stronie internetowej  www.program.befsztyk.pl . Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

2.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany katalogu nagród oraz zmiany ilościowej punktów wymaganej do otrzymania określonej nagrody. Zmiany te obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie Organizatora, ale nie dotyczą punktów zgromadzonych przed wejściem w życie zmian. Informacja o zmianach w zakresie powyżej opisanym będzie opublikowana na stronie Organizatora w terminie 30 dni przed dniem wprowadzeniem zmiany. Po upływie tego terminu Uczestnik nie będzie mógł skorzystać z Katalogu nagród w poprzednim brzmieniu.

3.     Uczestnik zgłaszający chęć otrzymania wskazanej przez niego nagrody – bonu towarowego - przechodzi weryfikację liczby punktów zgromadzonych na swoim koncie, następnie nagroda jest mu wydawana drogą elektroniczną. Bon towarowy ważny jest 30 dni od momentu wydania. Termin na wydanie nagrody może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.

4.     Uczestnikowi nie przysługuje prawo zmiany lub odwołania zamówienia nagrody.

5.     W przypadku gdy Nagroda podlega opodatkowaniu dla Uczestników niedokonujących zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to wartość nagrody zawiera należny podatek, a jej część pieniężna zostanie automatycznie pobrana przed wydaniem nagrody na poczet 10% podatku.

6.     Jeżeli uczestnik dokonuje zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to obowiązek rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbowym ciąży na Uczestniku.  


§6.REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1.     Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. W tym celu przesyła na adres BEFSZTYK Sklep wędliniarsko-mięsny, ul. Puławska 176/178, 02-715 Warszawa stosowną informację.

2.     Organizator zastrzega prawo nieprzyznania nagrody Uczestnikowi w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem.

§8. REKLAMACJE

3.     Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji na adres mailowy: sklep@befsztyk.pl lub pocztowy: BEFSZTYK Sklep wędliniarsko-mięsny, ul. Puławska 176/178, 02-715 Warszawa

4.      Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane uczestnika oraz powód zgłoszenia reklamacji.

5.     Reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni od zgłoszenia.


§9. DANE OSOBOWE

1.     Klient z chwilą przystąpienia do programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.

2.     Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Programu.

3.     Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i poprawiania ich. W razie niepoinformowania Organizatora o zmianie w zakresie danych osobowych Organizator nie ponosi on odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia stąd wynikłe.

4.     Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

5.     Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie ma charakter całkowicie dobrowolny.


§10.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza, edycji danych lub zamówienia nagrody. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej.


§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.program.befsztyk.pl. Zmiany będą obowiązywały w odniesieniu do zakupów dokonanych po tej zmianie.

2.     Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowej zmiany danych osobowych, jak również za udostępnienie przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej.

3.     W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

© Copyright LoyaltyZen.com - wszelkie prawa zastrzeżone